Ushiroyubi Sasaregumi

Videos

  Magical Ushiroyubi Tour

1. Ushiroyubi Sasaregumi 2. Banana no Namida 3. Zousan no Sukyantei 4. Nekojita Gokoromo Koi no Uchi 5. Nagisa no... 6. Wazari! 7. Ike! Hercules!! 8. Kashiko

  Released 1987

Copyright © Encyclopedia Idollica. All rights reserved.